Kosovë

Graçanica nuk i ka përcaktuar standardet e cilësisë në disa tenderë

 

Komunarët e Graçanicës nuk i kanë përcaktuar standardet e cilësisë në disa tenderë gjatë vitit 2022. Specifikat teknike në këto aktivitete të prokurimit, ata i kanë bërë me përshkrime jo të sakta dhe jo të matshme.

Këto gjetje janë evidentuar në raportin e Zyrës Kombëtare të Auditimit (ZKA) që flet për specifkim teknik jo të qartë/matshëm.