Kosovë

Pushtetit në Gjakovë nuk i pëlqen rregullorja e miratuar në Qeveri

 

Komuna e Gjakovës i ka njoftuar këto ditë qytetarët se tashmë ka hyrë në fuqi Rregullorja(QRK) Nr.07/2021, mbi Pezullimin e Shërbimeve Komunale për Mbledhjen e Detyrimeve të Papaguara të Tatimit në Pronë, e miratuar nga Qeveria e Republikës së Kosovës më 31 tetor 2021.

Shërbimet komunale, që pezullohen për tatimpaguesit deri në pagesën e plotë të obligimeve tatimore të papaguara sipas rregullores në fjalë, janë shërbimet nga Drejtoria për Gjeodezi, Kadastër dhe Pronë dhe nga Drejtoria për Urbanizëm dhe Mbrojtje të Mjedisit.