Kosovë

Auditori i adreson një mori vërejtjesh edhe sivjet Komunës së Pejës

 

Në mesin e gjetjeve gjatë auditimit të Pasqyrës Financiare të Komunës së Pejës për vitin 2020, në raportin e Zyrës Kombëtare të Auditimit është edhe menaxhimi i dobët i kontratave

Një mori vërejtjesh nga Zyra Kombëtare e Auditimit (ZKA) i janë adresuar edhe sivjet Komunës së Pejës. Ato bazë i kanë gjetjet gjatë auditimit të Pasqyrës Financiare Vjetore të kësaj komune për vitin 2020.

Në raportin e tij, Auditori thekson se sipas Ligjit për Prokurim Publik dhe Rregullave e Udhëzuesit operativ për prokurimin publik, menaxherët e kontratës “janë përgjegjës për menaxhimin e kontratës dhe duhet të sigurojnë që operatori ekonomik ta kryejë kontratën në përputhje me termat dhe kushtet e specifikuara në kontratë”.