Njoftim

NJOFTIM
Shuarje e shoqërisë me përgjegjësi të kufizuar HOHE WAFFLE AND MORE Sh.P.K., me seli në Prishtinë, Albi Mall Veternik pn, me certifikatën e regjistrimit me numër të unik të biznesit NUI:811394270. Konform nenit 107, paragrafi 1 te Ligjit për Shoqëritë Tregtare themeluesit e shoqërisë me përgjegjësi të kufizuar HOHE WAFFLE AND MORE Sh.P.K, ztr.Bedri Hamiti, nga Prishtina, me Nr.personal 1014828873 dhe ztr.Xhevat Makolli nga Prishtina, me Nr.personal 1010847687, shpallin: Të mbyllur - shuajnë shoqërinë HOHE WAFFLE AND MORE Sh.P.K me numër Unik të biznesit 811394270, dhe kërkojnë nga të gjithë të interesuarit, që kanë ndonjë kontest ose kërkesë ndaj kësaj shoqërie, të paraqesin kërkesën pranë themeluesve, në afat brenda 30 ditëve, nga dita e publikimit të kësaj shpallje në gazetën ditore ”Koha Ditore” në Prishtinë.
ANNOUNCEMENT
Fade of limited liability company HOHE WAFFLE AND MORE Sh.P.K based in Prishtina, address: Albi Mall Veternik nn, with the registration certificate, Business number 811394270 According to article 107, paragraph 1 of Kosovo Business Law limited liability company HOHE WAFFLE AND MORE Sh.P.K, Mr.Bedri Hamiti, from Pristina, ID.no.1014828873 and Mr.Xhevat Makolli from Pristina with ID. no.1010847687, declared: Society of HOHE WAFFLE AND MORE Sh.P.K closed and require all stake holders, who have a claim against the contest or company present the request to the founders, within 30 days of publication of this ad in the daily "KOHA Ditore" in Pristina.
OBAVESTENJE
Zatvaranje - Gasenje Drustva sa ogranicenom odgovornoscu HOHE WAFFLE AND MORE Sh.P.K., sa sedistem u Prishtini adresa Albi Mall Veternik bb, uverenje o registraciji, br.biznisa 811394270 na osnovu clana 107, taca 1 Zakona o Privredinim Drustvima, osnivaci drustva sa ogranicenom odgovornoscu HOHE WAFFLE AND MORE Sh.P.K. gd.OBedri Hamiti iz Pristine,br.l.k.1014828873 i gd.Xhevat Makolli iz Pristine sa br.l.k.1010847687 oglasavaju zatvorenim - ugasenim drustvo sa ogranicenom odgovornoscu HOHE WAFFLE AND MORE Sh.P.K., i traze od svih zainteresovanih lica u slucaju da imaju neke nesuglasice ili neka potrazivanja prema HOHE WAFFLE AND MORE Sh.P.K., da se obrate osnivacima u roku od 30 dana od dana oglasavanja u dnevnoj stampi “KOHA Ditore” iz Pristine.

Data e publikimit: 03.08.2022
Shpërndaje
Të tjera