KOHA.net

ДЕТСКА ПРОГРАМА ЗА ЛЕТАЊЕ

Квиз за деца

Квиз

Квиз

Колку долго треба да се чистат забите?

а) 30 секунди

б) 1 минута

в) 2 минути